ข้อมูล ประวัติความเป็นมา
  ชื่อโครงการ
  ชื่อและอักษรย่อปริญญา
  ลักษณะโครงการ
  เหตุผลและวัตถุประสงค์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
  ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  วิธีการรับสมัครและคัดเลือก
ระบบการศึกษา การวัดผล
  ระบบการศึกษา
  การลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
     ในการศึกษา
 วิธีการวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 ระยะเวลาการศึกษา
  การสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
  โครงสร้างของหลักสูตร
  องค์ประกอบของหลักสูตร
  รายวิชาสำหรับหลักสูตร แผน ข
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร
  แผนการศึกษา
  คำอธิบายรายวิชา
  หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)
ข้อมูล/กิจกรรมนักศึกษา
  การขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
  คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
  ข้อปฏิบัติก่อนเข้าฟังคำบรรยาย
  ข้อปฏิบัติในการเข้าฟังการบรรยาย
  ข้อปฏิบัติในการสอบ
  ข้อปฏิบัติในการเดินทางไปดูงาน
  ข้อปฏิบัติอื่นๆ
  การบอกเลิกหรือพักการศึกษา
  การย้ายกลุ่มวิชาที่ศึกษา
รายชื่อนักศึกษา
รุ่นที่ 6/2
การจัดการฯ
การเงินฯ
การตลาด
 
รุ่นที่ 7
กลุ่ม ML.7/1
 
รุ่นที่ 8
กลุ่ม ML.8 SAT
กลุ่ม ML.8 SUN
 
ตารางการบรรยาย
รุ่นที่ 6/2
แยกสาขา วิชาที่ 4
แยกสาขา วิชาที่ 3
 
รุ่นที่ 7/1
แยกสาขา วิชาที่ 4
แยกสาขา วิชาที่ 3
 
รุ่นที่ 8
วิชาที่ 1
 
 
ตรวจผลการสอบ
 
รุ่นที่ 5
 
รุ่นที่ 6/1
 
รุ่นที่ 6/2
 
รุ่นที่ 7
 
แบบฟอร์มต่างๆ
ใบคำร้อง
ใบลาเรียน
ใบคำร้อง
ใบลาเรียน
Download
  โปรแกรม Acrobat
 
รุ่นที่ 7
ประกาศ ตารางการสอบปากเปล่านักศึกษา ..13/12/58
ประกาศ ขอชี้แจงการส่งเอกสารแจ้งจบการศึกษาและ การขึ้นทะเบียนปริญญา ..08/12/58
ประกาศ เรื่อง ข้อที่ต้องปฏิบัติในการดูงานตามหลักสูตร MBA..31/10/57
   
รุ่นที่ 6/2
ประกาศ เรื่องการแจ้งจบการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557..27/07/58
   
รุ่นที่ 6/1
ประกาศ เรื่อง การฝากเรียนโครงการต่างๆ ..30/07/57
   
การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณทางการเงิน ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3, ตอนที่ 4
ความรู้คู่คุณธรรม
นศ. ป.โทรามฯ มีคุณธรรมพบเงิน 1.4 หมื่น คืนเจ้าของ อ่านรายเอียด... (ลองอ่านดูซิคะ 08 ส.ค. 51)
ขอแสดงความชื่นชม และขอบคุณนักศึกษา...
ชี้แจงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการทางวินัยกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย...
   
ประกาศ การจัดส่งบทความวิจัยอิสระ ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2555
- ตัวอย่างการเขียนบทความฉบับย่อสำหรับงานสารนิพนธ
ประกาศ เรื่อง การขอใช้ห้องบรรยาย  
ประกาศ เรื่อง การจัดคู่พักในการศึกษาดูงาน
ประกาศ เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS
ประกาศ เรื่อง การกวดขันตรวจตราการทำรายงาน วิชา RU 603
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายเข้าห้องเรียน หรือห้องสอบ
ประกาศ เรื่อง การสอบประเมินผล
เกี่ยวกับวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
รูปแบบของบทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ส่งพร้อมรายงานฉบับจริง จำนวน 15 หน้า
แนวปฏิบัติการทำการศึกษาอิสระบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS))
แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรแผน ก)
แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบฯ
แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาชั้นปริญญาโท  หลักสูตรแผน ก
แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ที่
E-GRADUATE
ข่าว...จากบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
เวลา
 
สถานที่ติดต่อโครงการ
M.B.A. for Modern Leaders
อาคารสุโขทัย ชั้น 5
โทร 0-2310-8597
สถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
แผนที่อาคารเรียน
แผนผังห้องเรียนอาคารศรีชุม
แผนผังห้องเรียน อาคารบริการและบริหาร
แผนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
:: โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A for Modern Leaders ::
Last Update : Sunday, December 13, 2015 18:55
All Rights Reserved.2005